RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W RAMACH CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z  dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, zwanym dalej „Centrum” jest Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zwana dalej „Fundacją”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez e-mail: administracja@zaginieni.pl, telefon: 22 620 16 10 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr.poczt.127, 00-958 Warszawa 66

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z pomocy Centrum realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

lub

na podstawie  art. 6 ust. 1 d RODO tzn. w sytuacji, gdy  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Odbiorcy danych

Fundacja jako administrator danych osobowych nie udostępnia danych osób korzystających z pomocy Centrum innym odbiorcom danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Fundacja jako administrator danych osobowych nie przekazuje danych osób korzystających z pomocy Centrum do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe korzystających z pomocy Centrum będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację w ramach Centrum.

Prawa osób których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie swoich danych osobowych przez osobę korzystającą z pomocy Centrum jest dobrowolne, jednakże Fundacja zastrzega, że niektóre dane (m.in. nr telefonu) mogą być identyfikowane automatycznie za pomocą stosowanych rozwiązań technicznych
i informatycznych.